Analysoin alkukuusta Liikenneviraston henkilöliikennetutkimuksen tulostaulukoista kulkutapoja kaupunki–maaseutu-alueittain. Tutkimuksessa on tehty lisäotoksia niistä maksaneille kaupunkiseuduille, kaupungille (Salo) ja maakunnalle (Päijät-Häme). Aluekohtaisia tuloksia on virallisesti julkaistu aluekohtaisissa raporteissa, mutta lisäotosten tietoja ei voi raporteista helposti verrata keskenään. On kuitenkin helppo lukea kaikki excelit samalla kertaa sisään ja ajaa niihin vuoronperään koodia R:n purrr-paketin map()-funktioilla.

Jotta saan käsityön minimoitua, lataan taulukot suoraan R:llä katsomatta nettisivua lainkaan. Lunttaan tosin käsipelillä kiinnostavan taulun nimen ja sarakkeiden sisällön.

library(tidyverse)
library(rvest)

# tekstinkäsittelyfunktiot
tekstit <- function(x) {
  x <- gsub("_tulokset", "", x)
  x <- gsub("_", " ", x)
  x <- gsub("ät Hä", "ät-Hä", x) # Päijät-Häme special
}
isoksi <- function(x) {
  y <- str_sub(x, 1, 1)
  paste0(toupper(y), str_sub(x, 2, nchar(x)))
}

# sama linkki kuin ylempänä tekstissä
tulossivu <- read_html("https://www.liikennevirasto.fi/tilastot/henkiloliikennetutkimus/tuloksia-taulukoina#.W8imDmgzavs")

# haetaan osoitteet
urlit <- html_nodes(tulossivu, "a") %>% 
  html_attr("href") %>% 
  subset(str_detect(., "_tulo")) %>% 
  paste0("https://www.liikennevirasto.fi", .) %>% 
  enframe() %>% 
  transmute(name = map_chr(str_split(value, "/"), str_subset, "\\.xlsx$") %>% 
        str_replace(".xlsx", "") %>% 
        tekstit() %>% 
        isoksi(), 
       value)

Saan kätevästi tauluun kiinnostavien tiedostojen osoitteet:

> urlit
# A tibble: 10 x 2
  name           value                                                           
  <chr>           <chr>                                                           
 1 Helsingin seutu      https://www.liikennevirasto.fi/documents/20473/439901/Helsingin_seutu_tulokset.xlsx/e20b43ce-1794-4539-bb4f-6ab1c2eab5f3 
 2 Oulun seutu        https://www.liikennevirasto.fi/documents/20473/439901/Oulun_seutu_tulokset.xlsx/66e63701-d199-42cc-82a9-29ba592e4906   
 3 Tampereen seutu      https://www.liikennevirasto.fi/documents/20473/439901/Tampereen_seutu_tulokset.xlsx/cafbffb8-0c7d-427c-810c-5c50feb522f5 
 4 Turun seutu        https://www.liikennevirasto.fi/documents/20473/439901/Turun_seutu_tulokset.xlsx/c52cc5a8-6c6e-4623-9f46-929021b1ca36   
 5 Joensuun ydinkaupunkiseu~ https://www.liikennevirasto.fi/documents/20473/439901/Joensuun_ydinkaupunkiseutu_tulokset.xlsx/ba82ff62-9feb-40e9-bda0-b3~
 6 Päijät-Häme        https://www.liikennevirasto.fi/documents/20473/439901/Päijät_Häme_tulokset.xlsx/b6a875b7-9538-4c8b-9064-6f5b68efe230   
 7 Riihimäen seutu      https://www.liikennevirasto.fi/documents/20473/439901/Riihimäen_seutu_tulokset.xlsx/552e0bbc-ec09-4364-a4e7-3204cd39acd0 
 8 Salo           https://www.liikennevirasto.fi/documents/20473/439901/Salo_tulokset.xlsx/866ffaaf-b158-4a1a-879d-040299e37f3d       
 9 Itäinen Uusimaa      https://www.liikennevirasto.fi/documents/20473/439901/itäinen_Uusimaa_tulokset.xlsx/c5c5412f-fc13-404e-86d0-d0ed6953b171 
10 Läntinen Uusimaa     https://www.liikennevirasto.fi/documents/20473/439901/läntinen_Uusimaa_tulokset.xlsx/2dc40f93-6ca1-48f8-a8dd-56947553e9d4 

Seuraavaksi muutamalla rivillä ensin lataan kaikki tiedostot hakemistoon ja luen ne sisään.

# ladataan tiedostot
# dir.create("data/hlt/", recursive = TRUE) # tarvittaessa
urlit %>% 
  pwalk(~ download.file(..2, destfile = paste0("data/hlt/", ..1, ".xlsx"), method = "curl"))

# tsekkasin myös sheetin ja kiinnostavat rivit
data_raw <- urlit %>% 
  select(name) %>% 
  mutate(path = paste0("data/hlt/", name, ".xlsx") %>% enc2native()) %>% # ääkkösiä nimissä
  mutate(data = map(path, readxl::read_excel, sheet = "D183", skip = 12, n_max = 9, col_names = FALSE))

Data on listasarakkeessa.

> data_raw
# A tibble: 10 x 3
  name            path                   data      
  <chr>           <chr>                  <list>     
 1 Helsingin seutu      data/hlt/Helsingin seutu.xlsx      <tibble [8 x 9]>
 2 Oulun seutu        data/hlt/Oulun seutu.xlsx        <tibble [8 x 9]>
 3 Tampereen seutu      data/hlt/Tampereen seutu.xlsx      <tibble [8 x 9]>
 4 Turun seutu        data/hlt/Turun seutu.xlsx        <tibble [8 x 9]>
 5 Joensuun ydinkaupunkiseutu data/hlt/Joensuun ydinkaupunkiseutu.xlsx <tibble [8 x 9]>
 6 Päijät-Häme        data/hlt/Päijät-Häme.xlsx        <tibble [8 x 9]>
 7 Riihimäen seutu      data/hlt/Riihimäen seutu.xlsx      <tibble [8 x 9]>
 8 Salo            data/hlt/Salo.xlsx            <tibble [8 x 9]>
 9 Itäinen Uusimaa      data/hlt/Itäinen Uusimaa.xlsx      <tibble [8 x 9]>
10 Läntinen Uusimaa      data/hlt/Läntinen Uusimaa.xlsx      <tibble [8 x 9]>

Siistitään seuraavaksi data ja muotoillaan vielä kuvaakin varten oma taulunsa.

# tsekkasin sarakkeiden nimet etukäteen
nimet <- c("tarkoitus", "kk", "pp", "jk", "ha1", "ha2", "muu", "kaikki")

data_all <- data_raw %>% 
  select(-path) %>% 
  unnest() %>% 
  select(-ncol(.)) %>% # viimeinen tyhjä sarake pois
  set_names("name", nimet) %>% 
  mutate(tarkoitus = isoksi(tarkoitus)) %>% 
  mutate_at(vars(name, tarkoitus), as_factor)

# muotoillaan data kuvaa varten
data_kuva <- data_all %>% 
  transmute(name, tarkoitus, kk, pp, jk, ha = ha1 + ha2, muu, kaikki) %>% # kuski ja kyytiläinen yhteen henkilöautoluokkaan
  mutate(tarkoitus = fct_relevel(tarkoitus, "Työ", "Työasia", "Koulu, opiskelu", "Ostos", 
                 "Asiointi, muu henkilökohtainen", "Saattaminen, kyyditseminen", "Vapaa-aika")) %>% 
  gather(kt, matkat, kk:muu) %>% 
  mutate(kt = as_factor(kt)) %>% 
  filter(!str_detect(tarkoitus, "Kaikki")) %>% 
  group_by(name, tarkoitus) %>% 
  mutate(p_tar = matkat / sum(matkat)) %>% # pyöräilyn osuus tarkoituksesta
  group_by(name, kt) %>% 
  mutate(p_kt = matkat / sum(matkat)) %>% # tarkoituksen osuus pyöräilystä
  ungroup()

Ja piirretään kuva.

data_kuva %>% 
  ggplot(aes(tarkoitus %>% fct_rev(), p_tar, fill = kt %>% fct_rev())) +
  facet_wrap(~ name, ncol = 2) +
  geom_col() +
  coord_flip() +
  geom_hline(yintercept = c(0.25, 0.5, 0.75), lty = 3, color = "gray50") +
  ggrepel::geom_text_repel(aes(label = format(round(p_tar * 100, 1), decimal.mark = ",")), 
              position = position_stack(vjust = 0.5), size = 3, 
              direction = "x", box.padding = 0, point.padding = 0, segment.colour = "transparent") +
  scale_fill_brewer(palette = "Set2", name = NULL, labels = rev(c("Jalankulku", "Pyöräily", "Joukkoliikenne", "Henkilöauto", "Muu"))) +
  scale_y_continuous(labels = function(x) paste(x * 100, "%")) +
  guides(fill = guide_legend(reverse = TRUE)) +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "top") +
  labs(x = NULL, y = NULL)